HľadaťHľadaťoznámeníNotifikácieMojeMojeKošíkKošík 0
Chcem variť Obchod Prémium O nás Kontaktujte nás
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. V týchto podmienkach použitia s koncovým používateľom nájdete upravené práva a povinnosti Vás ako používateľov na strane jednej, a nás ako prevádzkovateľa na strane druhej pre prípad používania klientského portálu, ktorý je dostupný na adrese https://jemezdravo.eu/, a aplikácie Jeme zdravo, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

 2. Klientským portálom je myslený virtuálny priestor pre realizáciu nižšie uvedených funkcionalít. Aplikáciou je myslený počítačový program v podobe mobilnej aplikácie slúžiacej rovnakému účelu, ktorá je dostupná prostredníctvom platforiem Google Play alebo App Store za podmienok tam stanovených.

 3. Keď hovoríme o používateľoch alebo o Vás, myslíme tým Vašu osobu ako osobu fyzickú a ako spotrebiteľa v zmysle účinnej právnej úpravy.

 4. Keď hovoríme o prevádzkovateľovi alebo o nás, myslíme tým našu spoločnosť VERDON CAPITE s.r.o., IČO 03497054, so sídlom na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zapísanú v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 232448.

 5. Používaním klientského portálu alebo aplikácie je myslené ich aktívne používanie na základe Vašej predchádzajúcej registrácie, ktorou pre nás vzniká záväzok poskytnúť Vám nevýhradne a teritoriálne neobmedzené licenčné oprávnenie k používaniu klientského portálu alebo aplikácie a Vám vzniká záväzok používať klientský portál alebo aplikáciu v súlade s týmito podmienkami použitia.

 6. Používateľský účet predstavuje vlastné používateľské rozhranie dostupné v neverejnej časti klientského portálu alebo aplikácie. Používateľský účet je pritom zhodný pre klientsky portál aj aplikáciu.

 7. S ohľadom na prevádzku klientskeho portálu a aplikácie, ako aj so zreteľom na súvisiace druhy tovaru, ktoré ponúkame k objednávke, disponujeme za týmto účelom všetkými nutnými predpokladmi podľa zákona. Najmä pokiaľ ide o rozsah užitých autorských diel, nie je nijak limitované naše právo s nimi nakladať pre potreby realizácie funkcií klientského portálu.

 8. Všetky texty, grafiky, ilustrácie, fotografie, videa a ďalšie sprievodné materiály sú autorskými dielami v zmysle účinnej právnej úpravy, ku ktorým vykonávame autorské práva v potrebnom rozsahu. Akékoľvek nakladanie s týmito autorskými dielami z Vašej strany, ktoré bude v rozpore s právnou úpravou alebo našou prechádzajúcou dohodou, je zásahom do autorských práv a bude právne stíhané.

 9. Tieto podmienky použitia tvoria neoddeliteľnú súčasť obsahu zmluvy o používaní klientského portálu alebo aplikácie, ku ktorej uzavretiu dochádza Vašou registráciou. Práve registráciou akceptujete tieto podmienky použitia v aktuálnej podobe ku dňu Vašej registrácie.

II. REGISTRÁCIA A POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Registráciou na klientskom portáli alebo v aplikácii Vám vzniká oprávnenie používať tento klientský portál alebo aplikáciu a mať prístup do svojho používateľského účtu. Tento používateľský účet je plne synchronizovaný naprieč klientským portálom a aplikáciou.

 2. V čase registrácie musíte byt starší 13 rokov veku. V opačnom prípade je vyžadovaný súhlas zákonného zástupcu.

 3. Registráciou je pritom myslené vloženie Vašich identifikačných údajov do registračného formulára v používateľskom prostredí klientského portálu alebo aplikácie a odoslanie vyplneného formulára.

 4. Jednotlivé takto poskytnuté identifikačné údaje sú spracovávané ako osobné údaje v plnom súlade s Informáciami o spracovaní osobných údajov, ktoré sú dostupné TU. Pri registrácii ste preto povinný uviesť správne, pravdivé a úplné údaje; tieto údaje ste navyše povinný pri akejkoľvek ich relevantnej zmene aktualizovať.

 5. Prístup k Vášmu používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom, ktoré sú potrebné pre prístup k tomuto účtu. Aby tieto informácie plnili svoj účel, je nutné o nich zachovávať mlčanlivosť.

 6. Berte, prosím, na vedomie, že nie ste oprávnený akýmkoľvek spôsobom umožniť používanie svojho používateľského účtu tretím osobám. Je ale možné používať viacero vlastných používateľských účtov.

 7. Možnosť registrácie a prítomnosť tlačidla „Zaregistrovať sa“ je z našej strany návrhom na uzatvorenie zmluvy o používaní klientského portálu alebo aplikácie. Po zoznámení sa s týmito podmienkami použitia a s našimi Informáciami o spracovaní osobných údajov potvrdzujete kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať sa“, že s nimi súhlasíte a prijímate náš návrh na uzatvorenie zmluvy o používaní bez výhrad. Vašou registráciou je zmluva uzatvorená. Navyše súhlasíte s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o používaní s tým, že náklady, ktoré Vám vzniknú pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy (náklady na internetové pripojenie), si hradíte sami.

 8. Registrácia je možná aj s využitím Vášho profilu na sociálnej sieti Facebook alebo profilu v službách Apple (dostupné len v aplikácii). V takom prípade sa čl. II.7. týchto podmienok použitia aplikuje obdobným spôsobom s tým, že registrácia s využitím týchto profilov prebieha plne v súlade s pravidlami a podmienkami spoločností Facebook a Apple.

 9. Majte na pamäti, že Váš používateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, že ho nebudete používať dlhšie ako 24 mesiacov, alebo v prípade, že porušíte svoje povinnosti pri používaní klientského portálu alebo aplikácie. Týmto zrušením potom strácate prístup ku všetkému obsahu príslušného používateľského účtu a k možnostiam používať cez tento používateľský účet klientský portál alebo aplikáciu. Rovnako nemáte v prípade zrušenia používateľského účtu voči nám nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu vzniknutej škody.

 10. Používateľský účet nemusí byt dostupný nepretržito. S ohľadom na nutnú údržbu nášho hardwarového a softwarového zázemia, ako aj s ohľadom na bezpečnosť a stabilitu klientského portálu alebo aplikácie máme právo klientský portál alebo aplikáciu (či akúkoľvek ich časť) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstaviť, zmeniť alebo ich zneprístupniť. Ani v takomto prípade však nemáte voči nám nárok na akúkoľvek kompenzáciu či náhradu vzniknutej škody.

 11. Na používaní klientského portálu alebo aplikácie rovnako ako na uzatvorení zmluvy o ich používaní Vám nevzniká právny nárok. Berte, prosím, na vedomie, že sme oprávnený nepovoliť Vám registráciu, popr. odstúpiť od zmluvy o používaní alebo obmedziť Váš prístup ku klientskému portálu alebo aplikácii za ďalej stanovených podmienok.

III. PREDPLATNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Klientský portál alebo aplikáciu ste oprávnený používať bezplatne na základe bezodplatnej licencie. Medzi funkcionality dostupné bezodplatne pritom patria:

  • uloženie receptu (verejne nedostupná informácia),
  • napísanie poznámky (verejne nedostupná informácia),
  • napísanie hodnotenia (verejne dostupná informácia).
 2. Niektoré z funkcionalít ste však oprávnení používať až vo verzii Premium po ich sprístupnení na základe dodatku k zmluve o používaní, ktorého predmetom je na Vašej strane záväzok zaplatiť predplatné a na našej strane záväzok sprístupniť Vám tieto funkcionality:

  • prístup k receptom zo všetkých tlačených kuchárok,
  • varenie z chladničky / zo špajzy,
  • obľúbené recepty dostupné offline,
  • vypnutie zobrazovanie reklám.
 3. Informácie o predplatnom pre verziu Premium a o spôsoboch jeho úhrady sú dostupné v klientskom portáli a v aplikácii. Cena predplatného je pritom uvádzaná ako konečná vrátane daní a poplatkov.

 4. Akákoľvek podoba predplatného je navyše sprevádzaná skúšobnou dobou v rozsahu podľa verzie predplatného a informácií dostupných v klientskom portáli a v aplikácii, ktorá Vám umožňuje vyskúšať jednotlivé funkcionality vo verzii Premium, a na ktorú bezprostredne nadväzuje predplatné.

 5. Možnosť využitia verzie Premium a prítomnosť tlačidla „Vyskúšať a predplatiť Premium“ je z našej strany návrhom na uzatvorení dodatku k zmluve o používaní. Po zoznámení sa s týmito podmienkami použitia a našimi Informáciami o spracovaní osobných údajov potvrdzujete kliknutím na tlačidlo „Vyskúšať a predplatiť Premium“, že s nimi súhlasíte a prijímate náš návrh na uzatvorení dodatku k zmluve o používaní bez výhrad. Čl. II. 7. týchto podmienok použitia sa pritom aplikuje obdobne, s tým, že na základe tohto dodatku Vám odplatne poskytujeme nevýhradné teritoriálne neobmedzené licenčné oprávnenie (časovo obmedzené na dobu trvania predplatného) k používaniu obsahu klientského portálu a aplikácie vo verzii Premium.

 6. Platba predplatného prebieha kontinuálne na princípe opakovaných platieb podľa uvedenej ceny predplatného z Vami zadanej platobnej karty. V prípade klientského portálu je predplatné realizované za využitia služieb platobnej brány ComGate, ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Princíp opakovaných platieb je podstatný pre funkciu mechanizmu predplatného a najmä uľahčuje jeho úhradu za príslušné obdobia. Princíp opakovaných platieb je pritom realizovaný po celú dobu trvania zmluvy o používaní, resp. dodatku k tejto zmluve o používaní. Ďalšie informácie o princípu opakovaných platieb sú dostupné TU. V prípade aplikácie je predplatné realizované prostredníctvom služieb Google Play alebo App Store v súlade s ich podmienkami.

 7. S ohľadom na fungovanie platobnej brány nemáme prístup k údajom o Vašich platobných kartách, a tieto údaje preto žiadnym spôsobom nespracovávame.

 8. V prípade nevykonania platby alebo nemožnosti platbu previesť, rovnako ako v prípade márneho uplynutia skúšobnej doby vo zmysle čl. III. 4. týchto podmienok použitia sme oprávnený obmedziť fungovanie klientského portálu alebo aplikácie vo vzťahu k Vám v rozsahu, v ktorom je toto fungovanie podmienené uhradením predplatného.

 9. V prípade technickej chyby alebo chyby v cene predplatného sme oprávnený cenu predplatného opraviť a o tomto kroku Vás informovať bez zbytočného odkladu po tom, čo chybu zistíme.

IV. PODMIENKY POUŽITIA

 1. Klientský portál alebo aplikáciu smiete používať len na základe riadnej registrácie, pre vlastné nepodnikateľské účely a v súlade s týmito podmienkami použitia, prípadne s pokynmi a požiadavkami z našej strany, ako aj v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi, najmä z oblasti práva duševného vlastníctva.

 2. Ako používatelia nie ste oprávnený najmä:

  • akokoľvek kopírovať, šíriť, oddeľovať časti klientského portálu alebo aplikácie,
  • vytvárať odvodené diela,
  • prekladať a reprodukovať zdrojový kód, názov alebo označenie autora a vykonávateľa majetkových autorských práv,
  • prevádzať alebo postupovať práva na používanie klientského portálu alebo aplikácie,
  • poskytnúť tretím osobám právo tvoriace súčasť Vám udelenej licencie k používaniu klientského portálu alebo aplikácie (poskytovať sublicenciu),
  • akokoľvek ďalej predávať, licencovať, prenajímať alebo požičiavať prístup ku klientskému portálu alebo aplikácii alebo k ich častiam,
  • klientský portál alebo aplikáciu prevádzať do zdrojového kódu a/lebo sa iným spôsobom pokúsiť získať ich zdrojový kód nad rozsah stanovený zákonom,
  • akokoľvek strojovo vyťažovať databázu, ktorá je spojená s klientským portálom alebo s aplikáciou,
  • jednať vo spojitosti s klientským portálom alebo aplikáciou v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, verejným poriadkom a obmedzovať výkon práv tretích osôb, t.j. najmä:

  • do hodnotení, poznámok alebo inam do priestoru klientského portálu alebo aplikácie písať, umiesťovať či vkladať hanlivý, vulgárny alebo inak sporný obsah.
 3. Akékoľvek jednanie v rozpore s čl. IV.2. týchto podmienok použitia podlieha filtrovaniu z našej strany. S ohľadom na nemožnosť systematickej kontroly je obsah filtrovaný iba po predchádzajúcom nahlásení a e-mailovú adresu podpora@jemezdravo.eu.

 4. Ako používatelia ste naopak povinný najmä:

  • zdržať sa akejkoľvek dekompilácie, úpravy, spracovaní alebo iných zmien klietského portálu alebo aplikácie či ich častí či databáz v nich zahrnutých alebo použitých, a to aj za účelom odstránenia chýb,
  • zdržať sa akéhokoľvek jednania, ktorým by došlo k použitiu klientského portálu alebo aplikácie k vývoji odvodených aplikácií alebo diel pre použitie alebo distribúciu akejkoľvek tretej strane, a to v celku alebo čiastočne, ako samostatných produktov alebo komponentov.
 5. Akékoľvek údaje Vami vložené do databázy klientského portálu alebo aplikácie sú súčasťou našej databázy bez akýchkoľvek práv k samotnej databáze z Vašej strany. Uzavretím zmluvy o používaní nám udeľujete územne neobmedzené oprávnenie používať Vami poskytnuté údaje a poskytnutý obsah a s privolením zasiahnuť do Vami poskytnutých údajov a poskytnutého obsahu pre účely prevádzky klientského portálu, aplikácie, analýzy a štatistiky (najmä pre potrebu strojového prekladu Vašich textov pre cudzojazyčnú verziu klientského portálu a aplikácie alebo pre nakladanie s Vašimi komentármi).

V. NAŠA ODPOVEDNOSŤ A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Všetky práva ku klientskému portálu alebo k aplikácií sú nám vyhradené.

 2. Z našej strany nie je ku klientskému portálu ani k aplikácii poskytnutá akákoľvek záruka alebo garancia (ani pokiaľ ide o kvalitu, prístupnosť, ani pokiaľ ide o stabilitu a funkčnosť pri synchronizácii naprieč klientským portálom a aplikáciou). Klientský portál aj aplikácia sú Vám k používaniu prenechané „ako stoja a ležia“. Rovnako nemôžeme odpovedať za funkčnosť klientského portálu alebo aplikácie pri spojení s hardwarom alebo softwarom podľa Vášho výberu ani za výkon alebo výsledky, ktorých by ste mohli používaním portálu alebo aplikácie dosiahnuť, najmä pokiaľ sú klientský portál alebo aplikácia užívané v rozpore s týmito podmienkami použitia.

 3. Za obsah alebo údaje dostupné vo Vašom používateľskom účte nenesieme žiadnu zodpovednosť, najmä nenesieme zodpovednosť za používateľské správanie, ktoré by bolo v rozpore s čl. IV.2. týchto podmienok používania. Nie je v našich silách obsah pravidelne kontrolovať, problémový obsah však filtrujeme po jeho nahlásení na e-mailovú adresu podpora@jemezdravo.eu.

 4. Nad rámec tohto na snažíme, aby služby poskytované z našej strany cez klientský portál alebo aplikáciu nemali žiadne chyby a za tieto chyby (a len za ne) v maximálnej možnej miere odpovedáme, s výnimkou prípadu, kedy ste o takýchto chybách vedeli dopredu (napríklad cez včasné upozornenie z našej strany), alebo pokiaľ ste chybu sami spôsobili.

 5. Od zmluvy u používaní môžete odstúpiť, a to v lehote 14 dní od jej uzatvorenia, na tomto mieste Vás však upozorňujeme, že plnenie z našej strany je poskytovaním digitálneho obsahu, pre ktorý platí, že od zmluvy o jeho poskytovaní nie je možné odstúpiť, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ pred uzatvorením zmluvy o používaní súhlasíte so sprístupnením klientského portálu alebo aplikácie, strácate právo odstúpiť od zmluvy, keďže týmto súhlasom strácate právo odstúpiť od zmluvy; o tom Vás týmto riadne poučujeme.

 6. V prípade odstúpenia od zmluvy o používaní sa naše záväzky rušia od počiatku.

 7. Odstúpenie je pritom možné uplatniť elektronicky cez e-mailovú adresu podpora@jemezdravo.eu. Predplatné v rámci aplikácie však musíte zrušiť prostredníctvom služieb Google Play alebo App Store v súladu s ich podmienkami, a to vrátane prípadných refundácií.

 8. V prípade úhrady predplatného Vám v nadväznosti na Vaše odstúpenie bohužiaľ nemôžeme vrátit Vaše peňažné prostriedky, a to v rozsahu už strhnutých čiastok. V nadväznosti na odstúpenie od zmluvy bude ďalšie predplatné zrušené a ďalšie prípadné čiastky nebudú strhávané.

 9. My smieme od zmluvy o používaní odstúpiť v prípade, že bola z dôvodu technickej chyby uvedená zjavne chybná cena predplatného, licencie nie je možné z objektívnych dôvodov za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožných alebo protiprávnym.

VI. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Za účelom mimosúdneho riešenia sporov je možné sa obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu so sídlom na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v súlade so zákonom na ochranu spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na webovej adrese https://adr.coi.cz/.

 2. Platforma pre riešenie online sporov je dostupná tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetky právne vzťahy a prípadné súdne spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy o používaní klientského portálu alebo aplikácie a v jej súvislosti medzi nami ako zmluvnými stranami, sa budú riadiť právnym poriadkom Českej republiky a budú v prípade neaplikovateľnosti postupu podľa čl. VI. týchto podmienok používania riešené miestne a vecne príslušnými súdmi Českej republiky pri zohľadnení limitov príslušných zahraničných právnych úprav podľa miesta Vášho bydliska.

 2. Zmluva o používaní je uzatváraná primárne v českom jazyku. Jednotlivé dostupné jazykové mutácie zmluvy sú len informatívne. Preto platí, že v prípade sporu o výklad termínov je rozhodný výklad podľa českého jazyka; to isté platí pre tieto podmienky použitia.

 3. Vo vzťahu k Vám nie sme viazaný žiadnym kódexom správania, ktorý by pre nás bol záväzný alebo ktorý by sme dodržiavali dobrovoľne.

 4. Znenie podmienok použitia sme oprávnený meniť či dopĺňať, tým však nie sú nedotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia týchto podmienok použitia.

 5. Tieto podmienky použitia sú účinné od 1.4.2021 a nahrádzajú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce dohody či podmienky.