HľadaťHľadaťoznámeníNotifikácieMojeMojeKošíkKošík 0
Chcem variť Obchod Prémium O nás Kontaktujte nás
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich na jednej strane a nás, ako predávajúcich na strane druhej, v prípade objednávania tovaru z nášho e-shopu dostupného na adrese www.jemezdravo.eu, čím dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúcim“, máme na mysli Vás, či už ste spotrebitelia alebo podnikatelia, a to v zmysle účinnej právnej úpravy.

 3. Predávajúcim“, máme na mysli našu spoločnosť VERDON CAPITE s.r.o. (Ltd. / GmbH), IČ 03497054, so sídlom na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha pod sp. zn. C 232448, ktorá zároveň prevádzkuje e-shop a vybavuje Vašu objednávku.

 4. Objednaním tovaru z nášho e-shopu“, máme na mysli uzavretú kúpnu zmluvu, ktorej zmluvnými stranami je Kupujúci a Predávajúci a ktorej predmetom je povinnosť Predávajúceho odovzdať Vám tovar, ktorý je predmetom kúpy ako aj umožniť Vám nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a na druhej strane povinnosť Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

 5. S ohľadom na druh tovaru, ktorý ponúkame na objednávku, disponujeme za týmto účelom všetkými nutnými zákonnými predpokladmi na jeho vydávanie a distribúciu na území Slovenska, a postupujeme plne v súlade so všetkými predpismi v danej oblasti. Najmä v rozsahu autorských diel, nie je naše právo s nimi nakladať ničím limitované, resp. v rozsahu nutnom na uzavretie kúpnej zmluvy sme oprávnení Vám takto udeliť licenciu, prípadne podlicenciu k autorskému dielu a umožniť Vám nakladať s ním v maximálnom možnom rozsahu.

 6. Akékoľvek texty, grafiky, ilustrácie, fotografie, ako aj ďalšie sprievodne materiály sú autorským dielom v zmysle účinnej právnej úpravy, ku ktorým vykonávame autorská práva v plnom rozsahu. Akékoľvek nakladanie s týmito autorskými dielami z Vašej strany, ktoré bude v rozpore s právnou úpravou alebo našou predchádzajúcou dohodou, je zásahom do autorských práv a ako také bude sankcionované.

 7. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť obsahu kúpnej zmluvy. V prípade, že sa vyskytnú dve navzájom si odporujúce dojednania – jedno v obchodných podmienkach a druhé pri inom spôsobe dojednávania obsahu kúpnej zmluvy – dojednanie v obchodných podmienkach nepoužijeme.

 8. Pokiaľ sa na tom strany výslovne dohodnú, možno uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou nebudú tieto obchodné podmienky vôbec, prípadne v niektorých dojednaniach môžu byť tieto obchodné podmienky modifikované.

 9. Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadrujete súhlas s  týmito obchodnými podmienkami v aktuálnom znení ku dňu vzniku kúpnej zmluvy.

II. INFORMÁCIE

 1. Informácie o cenách:

  • všetky uvedené ceny sú záväzné, konečné a sú uvedené v EURách, vrátane daní a poplatkov (uvedené ceny pritom nezahŕňajú náklady na dodanie tovaru, náklady na dodanie a zabalenie tovaru zvláštnym spôsobom či náklady spojené s úhradou tovaru „na dobierku“); v prípade chybne uvedenej ceny, budeme postupovať podľa časti III. bodu 6. týchto podmienok;

  • v prípade, že tovar má byť dodaný či zabalený zvláštnym spôsobom, budú účtované zvláštne náklady na dodanie a zabalenie tovaru; tieto náklady sú vopred doohnuté alebo uvedené pri príslušnom tovare v našom e-shope;

  • konečná cena, ktorú ste povinní zaplatiť, zahŕňa (i) samotnú cenu tovaru, (ii) náklady na dodanie tovaru a (iii) a prípadných nákladov na dodanie a zabalenie tovaru zvláštnym spôsobom, prípadne (iv) nákladov spojených s úhradou tovaru „na dobierku“; túto cenu pritom nie je možné jednostranne meniť.

 2. Informácie o prijímaných spôsoboch platby 
  • kúpnu cenu môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: 

   • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate, ktorú prevádzkuje spoločnosť ComGate Payments, a.s. (Plc. / AG), IČ 27924505, so sídlom na adrese Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, Česká republika (EU), zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Hradec Králová pod sp. zn. B 3755;

   • expresne alebo štandardne bezhotovostne prevodom na náš bankový účet č. 2945110670/1100 vedený spoločnosťou Tatra banka, a.s. (IBAN SK19 1100 0000 0029 4511 0670, BIC/SWIFT TATRSKBXXXX); v takomto prípade ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky, ktoré nájdete v potvrdení o prijatí objednávky v zmysle časti III. bodu 5. týchto podmienok;

   • platboupri prevzatí tovaru („na dobierku“).+

  • v prípade úhrady bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate alebo  bezhotovostne prevodom na náš bankový účet, je povinnosť splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky zodpovedajúcej konečnej sume kúpnej ceny na náš účet;

  • v prípade úhrady platbou pri prevzatí tovaru („na dobierku“) je konečná kúpna cena, splatná pri prevzatí tovaru. V prípade úhrady bezhotovostne prevodom na náš bankový účet je kúpna cena splatná do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Úhrada bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate, prebieha s odoslaním ponuky ešte pred jej prijatím podľa časti III. bodu 5 týchto podmienok.

 3. Informácie o dodaní tovaru: 
  • tovar môže byť dodaný prevzatím tovaru od dopravcu za podmienok uvedených v  časti IV. bodu 1. týchto podmienok alebo prevzatím tovaru v prevádzkarni za podmienok uvedených v  časti IV. bode 2. týchto podmienok;

  • vlastnícke právo k tovaru nadobúdate prevzatím tovaru alebo úplným uhradením kúpnej ceny podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr;

  • okamih prechodu nebezpečenstva škody na tovare je stanovený k okamihu odovzdania  prvému dopravcovi.

III. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia prijatia návrhu na jej uzavretie druhej strane (hovoríme tomu ponuka). Prijatie tejto ponuky s akýmkoľvek dodatkom alebo odchýlkou, nie je považovaná za prijatie ponuky v zmysle zákona a nemá právne účinky.

 2. Potvrdenie obsahu kúpnej zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne dojednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky; ponuka je navyše potvrdená na Vami uvedenou e-mailovou adresu.

 3. Prevretie nevyžiadaného plnenia z Vašej strany, neznamená prijatie ponuky v zmysle zákona a nemá právne účinky.

 4. Prezentácie tovaru a informácie o ňom:

 5. Postup pri uzatváraní zmluvy:

  • objednávku vykonáte tak, že vyplníte všetky požadované polia v objednávkovom formulári, oboznámite sa s textom týchto obchodných podmienok a vyslovíte s nimi súhlas a následne potvrdením objednávky svoju ponuku odošlete;

  • až do odoslania objednávky je možné kontrolovat a meniť vstupné údaje vkladané do objednávky;

  • akonáhle vykonáte objednávku (vykonáte ponuku), bezodkladne ju spracujeme a potvrdíme jej prijatie elektronicky na Vami uvedenú e-mailovú adresu; toto potvrdenie ale ešte nie je považované za prijatie ponuky v zmysle zákona;

  • svoju ponuku môžete vziať späť až do okamihu odoslania prijatia ponuky, resp. do okamihu, kým Vám je takéto prijatie doručené, a to bez udania dôvodu na našu e-mailovú adresu podpora@jemezdravo.eu;

  • prijatie ponuky predstavuje súhlasnú odpoveď, ktorú Vám zašleme elektronicky na Vami uvedenú e-mailovú adresu po spracovaní a potvrdení objednávky; v tomto prijatí pritom nie sme oprávnení ani my urobiť dodatky alebo odchýlky od obsahu objednávky, s výnimkou prípadov chybne uvedenej ceny (podľa časti III. bodu 6. týchto podmienok) a v prípade, ak uvedený tovar už nie je v ponuke;

  • okamihom kedy Vám je doručená prijatá ponuka, dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy s tým, že za prípadné chyby pri prenose dát nenesieme zodpovednosť;

  • prílohou potvrdení objednávky je aj znenie obchodných podmienok účinných ku dňu, kedy ste s nimi v objednávke vyslovili súhlas.

 6. Postup v prípade chybne uvedenej ceny: 
  • návrhy dodať tovar za určenú cenu v našom e-shope neznamenajú ponuku (ako je uvedené vyššie), tj. prijatím takéhoto „návrhu“ na dodanie tovaru (odoslaním Vašej objednávky) ešte nevyjadrujete vôľu uzavrieť ohľadom tohto tovaru kúpnu zmluvu; prezentácie tovaru v internetovom obchode ešte nie je ponukou v zmysle zákona;

  • informácie uvedené na našom e-shope týkajúce sa ceny, vlastnosti, akosti, prevedenia a množstva tovaru, tvorí záväzný podklad pre urobenie ponuky z Vašej strany (s výnimkou chybne uvedenej ceny podľa časti III. bodu 6. týchto podmienok;

  • ponukou v zmysle zákona sa preto rozumie až Vami odoslaná objednávka prostredníctvom internetového objednávkového formulára; podmienkou takto platnej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitosti uvedených v objednávkovom formulári, ako aj oboznámenie sa a súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

IV. DODANIE TOVARU

 1. Dodanie tovaru prevzatím od dopravcu:

  • dodanie tovaru zabezpečujeme prostredníctvom nasledujúcich dopravcov:

   • spoločnosť Zásilkovna s.r.o. (Packeta Group), IČO 28408306, so sídlom na adrese Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Česká republika (EU), zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha pod sp. zn. C 139387;

   • spoločnosť ReMax Courier Service, spol. s r.o., IČO 35825456, so sídlom Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, Slovensko (EU), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 25438/B;

   • spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., IČO 31329217, so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko (EU), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 3215/B.

  • dodanie tovaru prebieha za štandardných podmienok stanovených dopravcom; náklady na dodanie tovaru tvoria:

   • štandardné doručenie 2,19 EUR;

   • doručenie pri platbe „na dobierku“ 3,19 EUR;

   • doručenie pri celkovej hodnote tovaru nad 39 EUR 0,- EUR.

  • pri objednaní tovaru ste povinní uviesť konkrétnu adresu pre dodanie tovaru a následne ste povinní prevziať tovar od dopravcu; konečného dopravcu určuje podľa situácie na trhu spoločnosť Zásilkovna s.r.o. (Packeta Group). V prípade chybne uvedenej adresy nesiete zodpovednosť za problémy s doručením, ako aj prípadnú škodu, ktorá vznikla;

  • bez ohľadu na tento spôsob dopravy si môžete zvoliť aj iný spôsob dopravy prostredníctvom našej e-mailovej adresy podpora@jemezdravo.eu; v takomto prípade však nesiete zodpovednosť (nebezpečenstvo škody na tovare) a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy;

  • v prípade, ak je z dôvodu na Vašej strane potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, nesiete náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, nad rámec obvykle ponúkaného riešenia daného dopravcu (napr. uložením na pobočke dopravcu či na zvolených meeting pointoch);

  • pri prevzatí tovaru ste povinní skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť dopravcovi; v prípade konštatovania porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nie ste povinní tovar od dopravcu prevziať.

 2. Dodanie tovaru prevzatím v prevádzkarni: 
  • dodanie tovaru týmto spôsobom je zabezpečené s využitím služieb Zásilkovny prevádzkovaných spoločnosťou Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, so sídlom na adrese Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Česká republika (EU), zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha pod sp. zn. C 139387, resp. spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o., IČO 48136999, so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, Slovensko (EU), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B;

  • dodanie tovaru je vykonávané za podmienok stanovených prevádzkovateľom prevádzky; náklady na dodanie tovaru zahŕňajú:

   • náklady na dodanie 2,19 EUR;

   • náklady na dodanie pri platbe „na dobierku“ 3,19 EUR;

   • náklady na dodanie pri celkovej hodnote tovaru nad 39 EUR 0,- EUR.

  • pri objednaní tovaru je potrebné zvoliť konkrétnu prevádzku a adresu pre dodanie tovaru, na mieste ktorom, ste následne povinní prevziať tovar;

  • bez ohľadu na tento spôsob dopravy, môže byť zvolený aj iný spôsob dopravy prostredníctvom e-mailu podpora@jemezdravo.eu; v takomto prípade však nesiete zodpovednosť (nebezpečenstva škody na tovare) a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy;

  • tovar je v konkrétnej prevádzke dostupný iba po určitú dobu od okamihu odoslania výzvy k vyzdvihnutiu tovaru. Tato výzva je odoslaná bez zbytočného odkladu od okamihu, kedy je tovar v prevádzke dostupný k prevzatiu;

  • pri prevzatí tovaru ste povinní skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi prevádzky alebo inej zodpovednej osobe; v prípade zistenia poškodenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusíte tovar v prevádzkarni prevziať.

 3. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list; faktúra je zasielaná elektronicky na Vami uvedenú e-mailovou adresu v objednávke.

 4. V prípade voľby úhrady kúpnej ceny pri prevzatí tovaru („na dobierku“) ste povinní uhradiť kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru.

 5. V prípade, že je dodaný tovar poškodený a toto nebolo možné zistiť v čase prevzatia, ste povinní nás o tom bezodkladne informovať, a to elektronicky na našu e-mailovú adresu podpora@jemezdravo.eu.

 6. Ak má byť tovar zvláštnym spôsobom zabalený a dodaný, je potrebné sa na tom výslovne dohodnúť.

 7. Lehota na dodanie začína plynúť od zaplatenia celkovej kúpnej ceny bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ComGate, bezhotovostne prevodom na náš bankový účet alebo od objednania tovaru v prípade výberu úhrady kúpnej ceny pri prevzatí tovaru („na dobierku“); lehota na dodanie je stanovená pre konkrétny tovar na našom e-shope. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať včas, bezodkladne Vás informujeme a po vzájomnej dohode určíme náhradnú lehotu na dodanie.

 8. V prípade omeškania s prevzatím tovaru sme oprávnení využiť právo na svojpomocný predaj tovaru, pričom výťažok z predaja Vám zašleme spôsobom zvoleným pre platbu kúpnej ceny, avšak s výnimkou úhrady kúpnej ceny pri prevzatí tovaru („na dobierku“). Nad rámec toho sme oprávnení požadovať náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením objednávky, ako aj dodaním tovaru. Zároveň nie sme povinní zasielať tovar opakovane. V prípade, ak nebude tovar opakovane prevzatý, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa časti. VI týchto podmienok.

V. ZODPOVEDNOSŤ PREDAVAJÚCEHO

 1. Nižšie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, ak ide o podnikateľa a pri uzatvorení kúpnej zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka podnikateľskej činnosti, ak nie je uvedené inak.

 2. Po predchádzajúcej žiadosti je možné vystaviť potvrdenie ohľadom rozsahu a doby trvania Vašich povinností.

 3. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru:

  • v maximálnej možnej miere zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady (takýmito vadami sa pritom myslí predovšetkým to, že tovar nemá dojednané vlastnosti, nehodí sa k účelu, ktorý ste žiadali alebo ku ktorému sa tovar daného druhu obvykle používa, nezodpovedá akosti alebo prevedeniu dojednanému vzoru alebo predlohe, ak je akosť alebo prevedenie určené podľa dojednaného vzoru alebo predlohy v nezodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti alebo ak nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

  • za tieto vady pritom zodpovedáme, ak sa vyskytnú na tovare v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia (s výnimkou opotrebovania tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním);

  • to neplatí, ak ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu, alebo ak ste túto vadu sami spôsobili.

 4. Práva z vád kupujúceho:

  • ak má tovar vady, môžete požadovať dodanie nového či obdobného tovaru v porovnateľnej hodnote bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ak sa však vada týka výlučne príslušenstva k tovaru, môžete požadovať výlučne výmenu príslušenstva;

  • ak tento postup nie je možný, máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle časti VI. týchto podmienok;

  • ak je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je vada odstrániteľná bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady;

  • ak nedôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy alebo uplatneniu práva na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho príslušenstva alebo na opravu tovaru, máte právo požadovať primeranú zľavu; právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že Vám nemôžeme dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho príslušenstvo alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že náprava tovaru nebude v primeranej dobe vykonaná, alebo ak by Vám dojednanie nápravy spôsobilo značné ťažkosti;

  • avšak nemáte právo na náhradu primerane vynaložených nákladov pri realizácii práv z vadného plnenia.

 5. Uplatnenie práva z vady a postup reklamácie:

  • pre uplatnenie práva z vadného plnenia ste povinní bezodkladne potom, ako zistíte vadu, resp. vadu ste mohli pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, oznámiť túto vadu elektronicky na našu e-mailovú adresu podpora@jemezdravo.eu. V tomto oznámení prosíme o doloženie popisu vady a prípadných fotografií, ktoré vadu preukážu. Rovnako tak je potrebné pri oznámení uviesť číslo objednávky pre lepšie spárovanie tovaru s objednávkou;

  • ak ide o práva z vád, ktoré tovar mal už pri prevzatí, môžete ich uplatniť najviac do 24 mesiacov od prevzatia, pričom však musíte preukázať, že tovar mal tieto vady už pri prevzatí; to neplatí po dobu šiestich mesiacov od prevzatia, kedy nie ste povinní preukázať, že tovar tieto vady mal v čase prevzatia;

  • uplatnením práva na vydanie zásielky od dopravcu nadobúdate právo z prepravnej zmluvy namiesto nás, a to vrátane nároku na náhradu škody na zásielke, za ktorú zodpovedá dopravca;

  • ak ide o práva z vád, ktoré sa vyskytli do 24 mesiacov od prevzatia, môžete ich uplatniť najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia;

  • pri uplatnení práva z vady ste povinní uviesť, aké právo podľa časti V. bodu 3. týchto podmienok chcete využiť. Tovar ste povinní nám následne zaslať alebo inak doručiť prostredníctvom služieb Zásilkovny, s tým, že tovar by mal byť pri doprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu (ideálne v ochrannej fólii alebo v balíku s obdobnou výplňou), mal by byť čistý a kompletný, ako aj disponovať s označeniami, ktoré tvorilo príslušenstvo tovaru pri dodaní;

  • k tovaru je potrebné vždy priložiť aj vyplnený reklamačný formulár dostupný ZDE

  • o vybavení Vašej reklamácie Vás budeme informovať elektronicky prostredníctvom Vami uvedenej e-mailovej adresy.

 6. Rovnako ako v prípade uplatnenia práva z vád Vám aj v prípade oprávnenej reklamácie neprislúcha právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s jej uplatnením (poštovné, balné apod.); prípadne akékoľvek nami poskytované či vrátené finančné prostriedky sú hradené bezhotovostne prevodom na Váš bankový účet alebo vrátené späť na Vašu platobnú kartu.

VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa naše záväzky zrušujú od počiatku.

 2. Od kúpnej zmluvy pritom nemôžete odstúpiť ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nie ste schopní vrátiť tovar v stave, v akom ste ho obdržali, s výnimkou prípadov, ak ste tovar použili ešte pred zistením vád alebo ak ste nespôsobili nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady alebo ak ste tovar predali ešte pred objednaním vady a zároveň nám poskytnete náhradu do výše, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

 3. Právo na odstúpenie tiež zaniká, ak ste neoznámili vadu tovaru (podľa čl. V. bod 3. týchto podmienok) včas, tj. bez zbytočného odkladu potom, čo ste ju mohli pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, či v prípade skrytých vád ste tak neurobili bez zbytočného odkladu potom, čo ste ju mohli pri dostatočnej starostlivosti zistiť, avšak najneskôr do 2 rokov od prevzatia tovaru.

 4. Vadu je možné oznámiť elektronicky na e-mailovú adresu podpora@jemezdravo.eu.

 5. Ak ste spotrebiteľom, platí aj nasledovné:

  • právo odstúpiť od kúpnej zmluvy máte v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (v prípade dodania niekoľkých časti tovaru, lehota plynie odo dňa prevzatia posledného dodania tovaru);

  • v prípade takéhoto odstúpenia od kúpnej zmluvy nesiete náklady spojené s vrátením tovaru (nezasielajte preto tovar späť „na dobierku“).

  • tovar, ktorý ste od nás obdržali, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom, akým bol tovar doručený, prosíme, vráťte tento tovar na adresu našej spoločnosti;

  • v nadväznosti na vrátenie tovaru Vám vrátime všetky peňažné prostriedky (bez nákladov na dodanie tovaru), a to rovnakým spôsobom a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy; všetky takto vrátené finančné prostriedky sú pritom hradené bezhotovostne prevodom na Váš bankový účet;

  • spôsob zaslania tovaru späť a vrátenie peňažných prostriedkov, môžu byť vopred dohodnutý odlišne;

  • od kúpnej zmluvy nemôžete odstúpiť v prípade, ak predmetom tejto zmluvy je tovar, ktorý bol upravený podľa Vašich predstáv či inak.

VII. MIMOSÚDNÉ RIEŠENIE SPOROV

 1. Ak ste spotrebiteľom, môžete sa za účelom mimosúdneho riešenia sporu obrátiť na príslušné autority pre riešenie spotrebiteľských sporov; pre viac informácií: https://www.soi.sk/

 2. Platforma na riešenie online sporov je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

 1. Akékoľvek právne vzťahy a prípadné súdne spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy a v jej súvislosti medzi nami ako zmluvnými stranami, sa riadi právnym poriadkom Českej republiky a budú riešené pri neaplikovateľnosti postupu podľa časti VII. miestne a vecne príslušnými súdmi Českej republiky. Toto ustanovenie sa však použije v medziach národných právnych poriadkov a v mantineloch ochranných a mandátnych noriem na ochranu spotrebiteľa a slabších zmluvných strán.

 2. Na tomto mieste prehlasujeme, že svojou podnikateľskou činnosťou zameriavame primárne na Českú republiku, Slovenskú republiku, Poľskú republiku a Nemeckú spolkovú republiku.

 3. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre Vašu potrebu preklad textu uzatváranej kúpnej zmluvy, platí, že v prípade sporov o výklad termínov rozhoduje výklad podľa jazyka, v ktorom bola zmluva uzavretá; to platí aj pre tieto obchodné podmienky.

 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.07.2021 a nahrádzajú v plnom rozsahu akékoľvek dojednania účinné pred týmto dátum.